[vc_row type=”full_width_background” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” bg_color=”#000000″ scene_position=”center” text_color=”light” text_align=”left” bg_image=”56″ top_padding=”60″ bottom_padding=”60″ parallax_bg=”true”][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden business-race:  SUBARU Beachbattle Wijk aan Zee

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Evenement: het door Stichting mtb Beachbattle Wijk aan Zee in enig jaar te organiseren fietsevenement mtb Beachbattle Wijk aan Zee.

Deelnemend bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de organisator toegelaten wijze een team, of meerdere teams (maximaal 4) heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

Team: een groep van ten minste vier en ten hoogste zes deelnemers.

Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een deelnemend bedrijf op een door de organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een evenement als lid van een team.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen een deelnemend bedrijf en de organisator, strekkend tot deelname van deelnemers aan het evenement. Deze overeenkomst komt feitelijk tot stand na inschrijving.

Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting mtb beachbattle Wijk aan Zee) waarmee een deelnemend bedrijf een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

 

Artikel 2: Deelnemende bedrijven; teams

2.1. Deelnemende bedrijven kunnen zijn:

rechtspersonen die staan  ingeschreven  in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

2.2. De organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

2.3. Elk deelnemend bedrijf neemt deel met één of meerdere teams (waarbij opgemerkt dat per deelnemend bedrijf met maximaal 4 teams kan deelnemen).

 

Artikel 3: Deelnemers business-race

3.1. Een deelnemer dient in het jaar waarin het evenement wordt gehouden tenminste de minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

3.2. Een deelnemer mag aan een evenement slechts deelnemen indien hij door een deelnemend bedrijf voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het evenement volledig is voldaan en indien het deelnemend bedrijf akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden business-teams en het wedstrijdreglement voor business-teams

3.3. Het deelnemend bedrijf kan t/m  28 november 2015, en tot uiterlijk 12.00 uur op www.mtbbeachbattle.nl  mutaties doorvoeren van deelnemers

3.4. De deelname aan een evenement geschiedt door de deelnemer uitsluitend in het team waarvoor hij is ingeschreven.

3.5. na inschrijving van het team, vindt er geen restitutie van inschrijfgeld meer plaats, behalve om redenen van overmacht, waardoor de organisatie het evenement (tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de koers) moet afgelasten, vindt restitutie voor 25% van het inschrijfgeld plaats (zie opm. hieronder)

3.6. De organisator kan op grond van overmacht voortijdig, tot uiterlijk 24 uur vóór het moment van de eerste start op 29 november, besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal aan het deelnemend bedrijf 25% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Indien het evenement na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd cq afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer van het deelnemend bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer van het deelnemend bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die betreffende schade uitkeert.

4.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

4.4. Het deelnemend bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. Het deelnemend bedrijf verklaart door de inschrijving dat hij elke deelnemer heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.

4.5. Het deelnemend bedrijf vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. Het deelnemend bedrijf van de deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.6. Het deelnemend bedrijf vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van, en of aantoonbaar is, aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

Artikel 5: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator, of door de organisatie hiervoor aangewezen personen, voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer/deelnemend bedrijf zichtbaar is.

 

Artikel 6: Persoonsgegevens

De door het deelnemend bedrijf of een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenement verleent een deelnemend bedrijf of deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan het deelnemend bedrijf.  Deelnemend bedrijf of een deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 7: Wedstrijdreglement

Op de deelname door deelnemend bedrijf of deelnemer aan het evenement is van toepassing het wedstrijdreglement business-teams, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row fullwidth=”true” css=”.vc_custom_1500324101306{margin-top: 54px !important;background-color: #a6418e !important;}”][vc_column][mk_clients count=”-1″ orderby=”title” height=”150″ target=”_blank”][/vc_column][/vc_row]